Chỉ số tài chính BTD – CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Tăng trưởng tài chính

TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH Quý 1/2019 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017
Tỷ lệ tăng trưởng
1/ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % % % % %
2/ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % % % % %
3/ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % % % % %
4/ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % % % % %
5/ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % % % % %
6/ Thanh toán hiện hành % % % % %
7/ Thanh toán nhanh % % % % %
8/ Thanh toán nợ ngắn hạn % % % % %
9/ Vòng quay Tổng tài sản % % % % %
10/ Vòng quay tài sản ngắn hạn % % % % %
11/ Vòng quay vốn chủ sở hữu % % % % %
12/ Vòng quay Hàng tồn kho % % % % %
14/ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % % % % %
15/ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) % % % % %
16/ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % % % % %
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) % % % % %
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
Tăng trưởng doanh thu % % % % %
Tăng trưởng Lợi nhuận % % % % %
Tăng trưởng Nợ phải trả % % % % %
Tăng trưởng Vốn chủ sở hữu % % % % %
Tăng trưởng Tổng tài sản % % % % %

Chỉ số tài chính:

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ…Các chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành để xem xét khả năng chi trả cổ tức cũng như khả năng chi trả nợ vay…

Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
Trong bài viết này tôi xin giới thiệu cách tính một vài chỉ số tài chính quan trọng.

Có 4 loại chỉ số tài chính quan trọng:

Chỉ số thanh toán:
các chỉ số trong loại này được tính toán và sử dụng để quyết định xem liệu một doanh nghiệp nào đó có khả năng thanh toán các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không?

Chỉ số hoạt động: Các chỉ số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt như thế nào. Trong các chỉ số của loại này lại được chia ra các chỉ số “lợi nhuận hoạt động” và ”hiệu quả hoạt động”. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt động cho biết tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, còn chỉ số về hiệu quả hoạt động cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào?

Chỉ số rủi ro: bao gồm chỉ số rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh liên quan đến sự thay đổi trong thu nhập ví dụ như rủi ro của dòng tiền không ổn định qua các thời gian khác nhau. Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, ví dụ như việc sử dụng nợ.

Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: đây là các chỉ số cực kỳ có ý nghĩa với các cổ đông và nhà đầu tư để xem xét xem công ty đáng giá đến đâu và cho phép các chủ nợ dự đoán được khả năng trả nợ của các khoản nợ hiện hành và đánh giá các khoản nợ tăng thêm nếu có.

Chỉ số thanh toán hiện hành (current ratio):
Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Nói chung thì chỉ số này ở mức 2-3 được xem là tốt. Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các nghĩa vụ của mình nhưng một chỉ số thanh toán hiện hành quá cao cũng không luôn là dấu hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “ tài sản lưu động” quá nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là không cao.

Công thức tính :

Chỉ số thanh toán hiện hành= tin tức coin
sản lưu động/ nợ ngắn hạn

Chỉ số thanh toán nhanh ( quick ratio):
Chỉ số thanh toán nhanh đo lường mức thanh khoản cao hơn. Chỉ những tài sản có tính thanh khoản cao mới được đưa vào để tính toán. Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác được bỏ ra vì khi cần tiền để trả nợ, tính thanh khoản của chúng rất thấp.

Chỉ số thanh toán nhanh=( tiền mặt+ chứng khoán khả mại+ các khoản phải thu)/ nợ ngắn hạn.

Chỉ số tiền mặt: (Chỉ số thanh toán tức thời)

Chỉ số tiền mặt cho biết bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán khả mại của doanh nghiệp để đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Nói cách khác nó cho biết, cứ một đồng nợ ngắn hạn thì có bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán khả mại đảm bảo chi trả?

Chỉ số tiền mặt = (tiền mặt+ chứng khoán khả mại)/ nợ ngắn hạn

Chỉ số dòng tiền từ hoạt động:
Các khoản phải thu ít và giới hạn vòng quay hàng tồn kho có thể làm cho thông tin nhà các chỉ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh không thật sự mang ý nghĩa như kỳ vọng của các nhà sử dụng báo cáo tài chính. Bởi vậy chỉ số dòng tiền hoạt động lúc này lại là một chỉ dẫn tốt hơn đối với khả năng của công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn với tiền mặt có được từ hoạt động

chỉ số dòng tiền hoạt động= dòng tiền hoạt động/ nợ ngắn hạn

Chỉ số vòng quay các khoản phải thu:

Đây là một chỉ số cho thấy tính hiệu quả của chính sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng đối với các bạn hàng. Chỉ số vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng nhanh. Nhưng nếu so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này vẫn quá cao thì có thể doanh nghiệp sẽ có thể bị mất khách hàng vì các khách hàng sẽ chuyển sang tiêu thụ sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cung cấp thời gian tín dụng dài hơn. Và như vậy thì doanh nghiệp chúng ta sẽ bị sụp giảm doanh số. Khi so sánh chỉ số này qua từng năm, nhận thấy sự sụt giảm thì rất có thể là doanh nghiệp đang gặp khó khăn với việc thu nợ từ khách hàng và cũng có thể là dấu hiệu cho thấy doanh số đã vượt quá mức.

Vòng quay các khoản phải thu= doanh số thuần hàng năm/ các khoản phải thu trung bình

Trong đó:

các khoản phải thu trung bình= (các khoản phải thu còn lại trong báo cáo của năm trước và các khoản phải thu năm nay)/2
Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu :

Cũng tương tự như vòng quay các khoản phải thu, có điều chỉ số này cho chúng ta biết về số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu được tiền của khách hàng
số ngày trung bình= 365/ vòng quay các khoản phải thu

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho:

Chỉ số này thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho hiệu quả như thế nào. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu nhìn thấy trong báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho có giá trị giảm qua các năm. Tuy nhiên chỉ số này quá cao cũng không tốt vì như thế có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. Thêm nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho các khâu sản xuất không đủ có thể khiến cho dây chuyền bị ngưng trệ. Vì vậy chỉ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Vòng quay hàng tồn kho=giá vốn hàng bán/hàng tồn kho trung bình

Trong đó:

hàng tồn kho trung bình= (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn kho năm nay)/2

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho:

Tương tự như vòng quay hàng tồn kho có điều chỉ số này quan tâm đến số ngày.

số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho=365/ vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả:

Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.

vòng quay các khoản phải trả=doanh số mua hàng thường niên/ phải trả bình quân

trong đó

doanh số mua hàng thường niên= giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ – hàng tồn kho đầu kỳ

phải trả bình quân=(phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả:

số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả= 365/ vòng quay các khoản phải trả

Chỉ số tài chính trợ giúp ngôi nhà nghiên cứu và phân tích chỉ nên chú ý lướt đi qua những báo cáo tài chính cũng hoàn toàn có thể tậu ra đc khuynh hướng tăng trưởng của tổ chức cũng cũng như trợ giúp chủ đầu tư, những chủ nợ đánh giá đc thực trạng sức khỏe thể chất tài chính của công ty. Trong bài xích viết lách nào bên tôi xin ra mắt bí quyết tính một số chỉ số tài chính thiết yếu. những chỉ số vào dạng hình nè đc giám sát & dùng nhằm quyết định hành động coi liệu 1 đơn vị làm sao ấy mang năng lực thanh toán giao dịch những nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc mang thời gian ngắn tuyệt ko ? Các chỉ số hoạt động giải trí mang lại nhìn thấy đơn vị hoạt động giải trí có lợi cũng như ra làm sao. Trong những chỉ số của phong cách nà lại đc phân tách ra những chỉ số “ doanh thu hoạt động giải trí ” & ” hiệu suất cao hoạt động giải trí ”. Các chỉ số về doanh thu hoạt động giải trí mang lại xác định tổng thể và toàn diện năng lực sinh ra lợi nhuận của công ty du học, vẫn chỉ số về hiệu suất cao hoạt động giải trí mang đến nhìn thấy công ty sẽ sài gia tài hiệu suất cao tới nấc làm sao ? gồm có chỉ số rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại & rủi ro đáng tiếc tài chính. Rủi ro kinh doanh thương mại tương quan tới sự đổi khác vào nguồn thu thí dụ cũng như rủi ro đáng tiếc của chiếc tiền ảo ko không thay đổi đi qua những thời hạn dị biệt nhau. Rủi ro tài chính được xem là rủi ro đáng tiếc tương quan tới kết cấu tài chính của công ty du học, thí dụ cũng như bài toán dùng nợ. phía trên được xem là những chỉ số cực kì sở hữu ý nghĩa sâu sắc mang những người đóng cổ phần & người đầu tư nhằm lưu ý đến coi công ty du học trân quý tới đâu & được cho phép những chủ nợ Dự kiến đc năng lực đưa nợ của những số nợ đang thi hành & nhìn nhận những lượng nợ cải thiện gắn ví như với. Đây được xem là chỉ lượng thống kê giám sát năng lực tổ chức phân phối những nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính thời gian ngắn. Nói chung thì chỉ số nào là sống nút 2-3 đc coi được xem là có lợi. Chỉ số nào càng phải chăng ám chỉ công ty tiếp tục chạm mặt khó khăn vất vả so với câu hỏi triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm của người trong gia đình mà lại 1 chỉ số thanh toán giao dịch đang thi hành thừa tăng cao cũng ko luôn luôn được xem là tín hiệu có lợi, chính bới chúng đến nhìn thấy gia tài của tổ chức bị cột chặt trong “ gia tài lưu động ” thừa phổ biến & cũng như núm thì hiệu suất cao dùng gia tài của công ty được xem là ko quá cao. Công thức tính : Chỉ số giao dịch thanh toán thời gian nhanh giám sát nút thanh số tăng cao rộng. Chỉ các gia tài với tính thanh toán tăng cao thế hệ đc mang trong nhằm đo lường và thống kê. Hàng tồn dư & những gia tài thời gian ngắn dị kì đc quăng quật ra vì thế lúc phải tiền xu nhằm đưa nợ, tính thanh toán của nó vô cùng rẻ. ( Chỉ số thanh toán giao dịch ngay lập tức ) Chỉ lượng tiền mặt mang lại rõ được bao lăm tiền mặt & sàn chứng khoán khả mại của tổ chức nhằm phân phối những nghĩa vụ và trách nhiệm nợ thời gian ngắn. Nói bí quyết khác thường chúng mang đến xác định, cứ 1 đồng nợ thời gian ngắn thì mang bao lăm tiền mặt & sàn chứng khoán khả mại bảo vệ chi trả ? Các số cần thu hạn chế & số lượng giới hạn vòng xoay dãy tồn dư hoàn toàn có thể làm cho mang đến thông báo ngôi nhà những chỉ số thanh toán giao dịch đang thi hành & giao dịch thanh toán thời gian nhanh ko thật sự sở hữu chân thành và ý nghĩa cũng như hy vọng của những ngôi nhà sài báo cáo tài chính. Vậy nên chỉ số mẫu tiền trong game hoạt động giải trí khi nà lại được xem là 1 hướng dẫn có lợi rộng so với năng lực của công ty tư vấn du học vào vấn đề triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính thời gian ngắn mang tiền mặt mang đc tự hoạt độngĐây được xem là 1 chỉ số đến nhìn thấy tính hiệu suất cao của chủ trương tín dụng thanh toán mà lại công ty vận dụng so với những bạn hàng. Chỉ số vòng xoay càng tăng cao tiếp tục mang đến nhìn thấy đơn vị đc người mua giả nợ càng nhanh chóng. Nhưng ví như đối chiếu có những đơn vị cộng ngành mà lại chỉ số nào là nhưng vẫn thừa tăng cao thì hoàn toàn có thể tổ chức tiếp tục hoàn toàn có thể bị mất người mua vì như thế những người mua tiếp tục gửi thanh lịch tiêu hao mẫu sản phẩm của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu phân phối thời hạn tín dụng thanh toán lâu năm rộng. Và như thế thì đơn vị tất cả chúng ta tiếp tục bị sụp hạn chế doanh thu. Khi đối chiếu chỉ số nè đi qua mỗi năm, dấn nhìn thấy sự giảm xuống thì cực kỳ hoàn toàn có thể được xem là tổ chức đang được gặp gỡ khó khăn vất vả có vấn đề thu nợ trường đoản cú người mua & cũng hoàn toàn có thể được xem là tín hiệu đến nhìn thấy doanh thu sẽ vượt lên thừa nấc. Trong ấy : những lượng buộc phải thu bình quân = ( những số bắt buộc thu vẫn còn lại vào báo cáo của năm trước & những lượng nên thu năm ni ) / 2C hỉ lượng khoản đến ngày trung bình vòng xoay lượng buộc phải thu : Cũng tương tự như cũng như vòng xoay những số buộc phải thu, mang yếu tố chỉ số nào mang lại tất cả chúng ta rõ được về lượng đúng ngày bình quân nhưng mà tổ chức thu đc tiền trong game của khách hàng hàngsố đúng ngày bình quân = 365 / vòng xoay những số buộc phải thuChỉ khoản nào là bộc lộ năng lực quản lý dãy tồn dư hiệu suất cao cũng như ra sao. Chỉ số vòng xoay dãy tồn dư càng quá cao càng mang đến nhìn thấy đơn vị buôn bán dãy nhanh chóng & dãy tồn dư ko bị tồn lại phổ biến vào đơn vị. Có nghĩa là tổ chức tiếp tục hạn chế rủi ro đáng tiếc rộng ví như quan sát nhìn thấy vào báo cáo tài chính, lượng phần dãy tồn dư sở hữu trị giá hạn chế đi qua những năm. Tuy nhiên chỉ số nà thừa quá cao cũng ko có lợi vì thế như vậy với nghĩa được xem là khối lượng dãy dự phòng vào nhà chứa ko đa dạng, ví như nhu yếu Thị phần cải thiện bất ngờ đột ngột thì siêu năng lực tổ chức bị mất người mua & bị đối thủ cạnh tranh cạnh tranh giành thị trường. Thêm tiếp theo, dự phòng nguyên vật liệu vật tư nguồn vào đến những khâu chế tạo ko đầy đủ hoàn toàn có thể khiến cho mang lại dây chuyền sản xuất bị lắng dịu. Vì vậy chỉ số vòng xoay dãy tồn dư buộc phải buộc phải đầy đủ mập nhằm bảo vệ chừng độ chế tạo cung ứng đc nhu yếu người mua. Trong đấy : dãy tồn dư bình quân = ( dãy tồn dư vào báo cáo năm trước + dãy tồn dư năm ni ) / 2T ương tự động cũng như vòng xoay dãy tồn dư với vấn đề chỉ số nào chăm sóc tới lượng vào ngày. Chỉ số nào là đến xác định đơn vị sẽ sài chủ trương tín dụng thanh toán của nhà sản xuất cũng như ra làm sao. Chỉ số vòng xoay những số buộc phải giả thừa tốt hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động ko có lợi tới xếp thứ hạng tín dụng thanh toán của công ty. vào đódoanh lượng tậu dãy hàng năm = báo giá bản chất dãy buôn bán + dãy tồn dư cuối kỳ – dãy tồn dư đầu kỳphải giả trung bình = ( nên mang vào báo cáo năm trước + bắt buộc mang năm ni ) / 2

Source: https://gauday.com

See also  Hướng dẫn cách chơi game Mobile Legends ngay trên PC

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *