Tổng hợp công thức – Công thức tổng hợp môn Quản trị tài chính – TÓM TẮT MỘT SỐCÔNG THỨC CÁC CHƯƠNG – Studocu

TÓM TẮT MỘT SỐCÔNG THỨC CÁC CHƯƠNG

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

 1. Vốn lưu động thuần (Net working Capital–NWC)

NWC > 0 : Năng lực tài chính của Doanh Nghiệp dạn dĩ 2. Doanh thu thuần = Doanh thu cung cấp dãy – ThuếGTGT đi theo pp liên đới – tin tức coin
lượng tránh trừ ba. EBIT ( Lợi nhuận trước thuếvà lãi vay mượn )

 1. EBT ( Lợi nhuận trước thuế )
 2. EAT ( Lợi nhuận sau thuế )
 3. OCF ( Dòng tiền xu hoạt động giải trí )

 4. CFFA ( Dòng tiền xu nảy sinh từtài sản ) a ) Bước một :

Trong đấy : Dòng tiền trong game đến trái chủ = Trảlãi vay mượn – bản chất vay mượn thuần thế hệ ( Nợvay lâu dài CK – Nợ vay mượn lâu dài điều kiện ) Dòng tiền ảo đến người đóng cổ phần = Trảcổtức – Vốn góp vốn đầu tư chủsởhữu thuần thế hệ ( Vốn góp vốn đầu tư chủsởhữu CK – Vốn góp vốn đầu tư chủsởhữu điều kiện ) Ý nghĩa : Trong kỳdòng tiền xu thuần mà lại Doanh Nghiệp dìm hay bỏ ra mang lại quả chủvà người đóng cổ phần đc bao lăm

 • Dòng tiền cho trái chủ< 0: Dòng tiền Dn nhận từtrái chủ> Phần trảcho trái chủ
 • Dòng tiền cho cổ đông < 0: Dòng tiền Dn nhận từcổ đông > Phần trảcho cổ đông

CHƯƠNG 1

NWC = Tài sản ngắn hạn–Nợngắn hạn

NWC = (Vốn chủsởhữu + Nợdài hạn)–Tài sản dài hạn

EBIT = Doanh thu thuần–Tổng chi phí (có khấu hao)

EBT = EBIT–Lãi vay

EAT = EBT–ThuếTNDN (T)

OCF = EBIT + Khấu hao (D) – T

CFFA = Dòng tiền cho trái chủ+ Dòng tiền cho cổ đông

b ) Bước 2 :

Trong đó: NCS (đầu tư mới TSCĐ) = TSCĐ thuần CK– TSCĐ thuần ĐK + D
8. EPS (Lợi nhuận trên cổphần–Thu nhập trên 1 cổphiếu)

 1. Giá cổphiếu (P)

Trong ấy : P / E được xem là hệsốgiá bên trên nguồn thu một cổphiếu

CFFA = OCF–NCS–(NWCCK–NWCĐK)

P = EPS x P/E

I/ LỢI NHUẬN

1. Tỷsuất sinh lợi (TSSL)

 • Là thu nhập có được từ1 khoản đầu tư
 • Là kết quảcuối cùng của DN
  2. Mối quan hệgiữa TSSL thực tếvà TSSL danh nghĩa

VD1 : Lúc Này hành khách tậu 1 cổphiếu sở hữu báo giá 100 đồng, 1 năm sau bạnđược phân tách cổtức được xem là 5 đồng, sauđó du khách phân phối lại cổphiếu mang bảng giá 110 đồng. Hãy xácđịnh tỷsuất sanh lời thật tếkhi xác định tỷlệlạm vạc được xem là 5 % Giảiℎ ℎĩ = 5 + ( 110 − 100 ) 100 100 % = 15 %ℎự ế = một + 15 % một + 5 % − một = 9,5 %

3. Cách tính TSSL mong đợi của 1 chứng khoán riêng lẻ

 • Dạng 1: Bảng phân phối xác suất
  Tình trạng Xác suất (%) TSSL (%)
  1 P 1 R 1
  2 P 2 R 2
  3 P 3 R 3
  … … …
  n Pn Rn
  Tổng cộng 100%
  = + + ⋯+

CHƯƠNG 3

= ợ ứ + ãố đầ ư đầ(ỗ) ố %

ự ế = ++ ỷ ệ ạ áĩ −

II/ RỦI RO

1. Khái niệm

Tổng rủi ro = Rủi ro hệthống + Rủi ro phi hệthống
2.
Hàm hữu dụng
= − ,..
Trong đó:
U: Mức độthỏa mãn (giá trịhữu dụng)
R: TSSL kỳvọng bình quân
A: Hệsốngại rủi ro
: Độrủi ro

3. Cách tính độrủi ro của một chứng khoán riêng lẻ
Đo lường bằng phương sai (độlệch chuẩn)
Phương sai (Độlệch chuẩn) càng lớnRủi ro càng cao

 • = 0Không có rủi ro (Trái phiếu chính phủ, Tín phiếu kho bạc)
  Dạng 1: Bảng phân phối xác suất
  Tình trạng Xác suất (%) TSSL (%)
  1 P 1 R 1
  2 P 2 R 2
  3 P 3 R 3
  … … …
  n Pn RnTổng cộng 100%

=( − ) +( − ) +⋯+( − )

 =√

Sửdụng hệsốbiến thiên CV

=

CV càng cao, độrủi ro càng lớn
Ý nghĩa của hệsốbiến thiên: Cho biết cứ 1 đơn vịlợi nhuận phải gánh bao nhiêu rủi ro
VD4: Có tài liệu sau vềchứng khoán X
Năm TSSL (%)
2001 12%
2002 15,7%
2003 18%
2004 13%
2005 20,1%

Hãy tính phương sai và độlệch chuẩn của chứng khoán X (ĐLC =3,38%)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Cách tính độrủi ro của một DMĐT
a) DMĐT có 2 chứng khoán A&B

=( ) +( ) +…. ,

Trong đó: (, )=.. ,

, : Hệsố đối sánh tương quan thân 2 sàn chứng khoán ABb ) DMĐT sở hữu tam sàn chứng khoán A, B, C

=( ) +( ) +( ) +…. ,

+…., +…. ,

c ) Bước tính hệsố đối sánh tương quan giả dụ vấn đề không mang đến

 • Đặc điểm hệsố tương quan:−1 ≤ ≤ 1
  = − : ứ á ế độ ượ ề
  = + : ứ á ế độ ù ề
  = : ứ á ế độ độ ậ
 • Cách tính
  Dạng 1: Bảng phân phối xác suất
  VD5: Có tài liệu sau về2 chứng khoán A và B
  Tình trạng Chứng khoán A Chứng khoán B
  Tốt 10% TSSL 20% Xác suất 12% TSSL 20% Xác suất
  Trung bình 15% 40% 23% 40%
  Xấu 20% 40% 18% 40%
  = 16% = 3,74% = 18,8% = 4,07%
  Hãy tính hệsố tương quan giữa 2 chứng khoán
  Giải
  Lập 1 bảng mới như sau
  Chứng khoán A Chứng khoán B CK Z
  TSSL Xác suất TSSL Xác suất

  10% 20% 12% 20% (10% – 16%).(12% – 18,8%)= 0,408%
  15% 40% 23% 40% (15% – 16%).(23% – 18,8%)= -0,042%
  20% 40% 18% 40% (20% – 16%).(18% – 18,8%)= -0,032%
  = 16% = 3,74% = 18,8% = 4,07%

, =

∑.

. =

(, %. %) (, %. %) (, %. %)

, %., % = ,

See also  Top 3 how much does a family attorney cost in 2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *