Công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế [Mới nhất]

công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế

Giá vật liệu là bán trên phương tiện bên mua tại các đại lý quầy hàng kho hàng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng khi tính toán cần chia cho 1,1.

Tải về Công bố son la gi
vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế những thời gian

Quý IiI năm 2022:

Công bố 2878 / LSXD-TC đúng ngày 05/08/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 07/2022

Quý II năm 2022:

Công bố 1519 _LSXD – TC Trong ngày 04/05/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 04/2022
Công bố 1989 _LSXD – TC đúng ngày 03/06/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 05/2022
Công bố 2520 _LSXD – TC vào ngày 08/07/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 06/2022

Quý I năm 2022:

Công bố 476 _LSXD – TC vào ngày 17/02/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 01/2022
Công bố 792 _LSXD – TC vào ngày 11/03/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 02/2022
Công bố 1184 _LSXD – TC Trong ngày 08/04/2022 Thừa Thiên Huế CBGVL mon 03/2022

Quý III năm 2021:

Công bố 2737 / LSXD-TC đến ngày 29/07/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 07/2021
Công bố 3185 / LSXD-TC Trong ngày 30/08/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 08/2021

Quý II năm 2021:

Công bố 1623 / LSXD-TC đến ngày 10/05/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 04/2021
Công bố 2011 / LSXD-TC vào ngày 03/06/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 05/2021
Công bố 2473 / LSXD-TC vào ngày 08/07/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 06/2021

Quý I năm 2021:

Công bố 444 / LSXD-TC vào ngày 02/02/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 01/2021
Công bố 787 / LSXD-TC đúng ngày 05/03/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 02/2021
Công bố 1250 / LSXD-TC đến ngày 08/04/2021 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 03/2021

Quý IV năm 2020:

Công bố 3990 / LSXD-TC đúng ngày 10/12/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 11/2020
Công bố LSXD-TC mon 12/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 12/2020

Quý III năm 2020:

Công bố 2598 / LSXD-TC đúng ngày 26/08/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 07/2020

Quý II năm 2020:

Công bố 1343 / LSXD-TC Trong ngày 12/05/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 04/2020
Công bố 1693 / LSXD-TC đến ngày 15/06/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 05/2020
Công bố 2083 / LSXD-TC Trong ngày 17/7/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 06/2020

Quý I năm 2020:                 

Công bố 359 / LSXD-TC Trong ngày 17/02/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 01/2020
Công bố 649 / LSXD-TC vào ngày 13/03/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 02/2020
Công bố 1028 / LSXD-TC Trong ngày 09/04/2020 của LSXD-TC Thừa Thiên Huế CBGVL mon 03/2020

Source: https://gauday.com

See also  PISA là gì?

Related Posts