Giáo trình Nguyên lý kế toán (XB năm 2014)

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

tam

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ tin tức coin
TOÁN

5

1.1. Sự hình thành và phát triển kế toán

6

1.1.1. Sự dựng nên kế toán 6 1.1.2. Cách đi tới & khái niệm kế toán 11 1.1.3. Quá trình tăng trưởng kế toán tân tiến trăng tròn 1.1.4. Các kiểu kế toán 22

1.2. Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của khoa học kế toán

26

1.2.1. Các định nghĩa căn bản của kỹ thuật chiến lược 26 1.2.2. Các nguyên lý kế toán căn bản của kỹ thuật kế toán 30

1.3. Đối tượng sử sử dụng thông tin kế toán

35

1.3.1. Nhà quản trị đơn vị chức năng 35 1.3.2. Chủ sở hữu 35 1.3.3. Chủ nợ 36 1.3.4. nhà nước 37 1.3.5. Các đối tượng người dùng nổi trội 38

1.4. Vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý

39

1.5. Yêu cầu đối với thông tin kế toán

41

1.5.1. Tính đáng tin cậy 41 1.5.2. Tính hữu dụng 43

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

47

2.1. Báo cáo tài chính và các lý thuyết kế toán về mục đích cung cấp thông tin kế toán

48

2.1.1. Báo cáo tài chính 48 2.1.2. Các phe phái kim chỉ nan kế toán về mục tiêu phân phối thông báo 50

2.2. Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

55

2.2.1. Xác định những nhân tố căn bản của báo cáo giải trình tài chính 55 2.2.2. Tài sản 57 2.2.3. Nợ nên giả 63 2.2.4. Vốn chủ sở hữu 67 2.2.5. Thu nhập 70 2.2.6. Ngân sách chi tiêu 74 2.2.7. Kết quả hoạt động giải trí 78 2.2.8. Mối mối quan hệ những nhân tố bên trên báo cáo giải trình tài chính 79

2.3. Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế – tài chính đến các yếu tố bảo cáo tài chính

80

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

83

3.1. Hệ thống các phương pháp kế toán

84

3.2. Phương pháp chứng từ kế toán

85

3.2.1. Content & chân thành và ý nghĩa của giải pháp chứng chỉ kế toán 85 3.2.2. Các thứ hạng chứng chỉ kế toán 87 3.2.3. Những nhân tố của chứng chỉ kế toán 90 3.2.4. Trình tự giải quyết và xử lý & giao vận chứng chỉ kế toán 91

3.3. Phương pháp tính giá

93

3.3.1. Content & chân thành và ý nghĩa của giải pháp tính giá 93 3.3.2. Các hình dáng giá & nguyên lý tính giá căn bản vào giải pháp tính giá 95 3.3.3. Kỹ thuật tính giá & nguyên lý tính giá căn bản vào giải pháp tính giá 114

3.4. Phương pháp tài khoản kế toán

120

3.4.1. Content, ý nghĩa sâu sắc của chiêu thức thông tin tài khoản kế toán 120 3.4.2. Tài khoản kế toán & cấu trúc bình thường của thông tin tài khoản kế toán 122 3.4.3. Cách biên chép, phản ánh nhiệm vụ kinh tế tài chính – tài chính phái sinh trong thông tin tài khoản kế toán 134 3.4.4. Kiểm tra, so sánh số liệu biên chép bên trên những thông tin tài khoản kế toán 150

3.5. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

156

3.5.1. Content & chân thành và ý nghĩa của giải pháp tổ hợp – thăng bằng kế toán 156 3.5.2. Nguyên tắc tầm thường kiến thiết xây dựng những báo cáo giải trình kế toán 158 3.5.3. Yêu cầu & việc làm chuẩn bị sẵn sàng lúc lập những báo cáo giải trình kế toán 159 3.5.4. Bảng cân đối kế toán 160 3.5.5. Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí 166

3.6. Vận dụng các phương pháp kế toán để hạch toán kế toán các quá trình kinh doanh thương mại

172

3.6.1. Hạch toán kế toán quy trình sắm dãy hóa 172 3.6.2. Vận dụng những giải pháp kế toán nhằm kế toán quy trình buôn bán dãy 176

CHƯƠNG 4: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

185

4.1. Sổ kế toán 186 4.1.1. Khái niệm sổ kế toán 186 4.1.2. Các hình dạng sổ kế toán 187 4.1.3. Quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ & chữa trị sổ kế toán 200 4.2. Hình thức kế toán 214 4.2.1. Khái niệm nguyên tắc kế toán 214 4.2.2. Các phương tiện kế toán 215

CHƯƠNG 5: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

245

5.1. Sự cần thiết và cơ sở thiết lập hệ thống pháp lý kế toán

246

5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống pháp lý kế toán quốc gia

249

5.3. Các thành tổ của hệ thống pháp lý kế toán quốc gia

252

5.3.1. Luật kế toán 253 5.3.2. Những nguyên lý kế toán đc xác nhận thường ngày & Chuẩn mực kế toán 254 5.3.3. Chế độ kế toán 258

5.4. Hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam

258

5.4.1. Luật kế toán Nước Ta 258 5.4.2. Chuẩn mực kế toán Nước Ta 260 5.4.3. Chế độ kế toán Nước Ta 262

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

267

6.1. Content việc làm kế toán sống những đơn vị chức năng 268 6.2. Ý nghĩa, nhu yếu & trách nhiệm của tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán 269 6.2.1. Ý nghĩa của tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán 269 6.2.2. Yêu cầu của tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán 271 6.2.3. Nhiệm vụ của tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán 272 6.3. Content tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán 275 6.3.1. Tổ chức mạng lưới hệ thống chứng chỉ kế toán, tổ chức triển khai công tác làm việc hạch toán khởi đầu 275 6.3.2. Tổ chức áp dụng mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán 276 6.3.3. Tổ chức chọn lựa vẻ ngoài kế toán 277 6.3.4. Tổ chức mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình kế toán 278 6.3.5. Tổ chức cỗ máy kế toán 278 6.3.6. Tổ chức triển khai đánh giá kế toán nội bộ 286 6.3.7. Tổ chức phần mềm CNTT vào công tác làm việc kế toán 286 6.3.8. Tổ chức nghiên cứu và phân tích & support mang đến Việc ra quyết định hành động kinh tế tài chính 288 PHỤ LỤC 291 Mục lục 01 291 Mục lục 02 329 Mục lục 03 330 Mục lục 04 342 Mục lục 05 368 Mục lục 06 371 Mục lục 07 373 Mục lục 08 383 Mục lục 09 385

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

405

MỤC LỤC

409

See also  offsetting tiếng Anh là gì?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *