Thực trạng chất thải rắn y tế của các bệnh viện và thách thức trong phòng dịch Covid-19

Thực trạng chất thải rắn y tế của các bệnh viện và thách thức trong phòng dịch Covid-19

03/08/2021

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục đích diễn đạt Bơm nước thải thả tõm
trạng phân phát thải chất thải rắn y tế ( CTRYT ) từ bỏ những khám đa khoa hạng một có tác dụng dẫn chứng kỹ thuật trợ giúp đến quản trị phù hợp chất thải y tế từ bỏ hoạt động giải trí xét nghiệm trị căn bệnh. Nghiên cứu vận dụng giải pháp phong cách thiết kế nghiên cứu và điều tra giảm ngang, đối tượng người tiêu dùng được xem là 34 Bệnh viện hạng một con đường Trung ương & 58 Bệnh viện hạng một tuyến đường thức giấc. Thu thập dữ liệu vật dụng cấp cho đi qua tác dụng quan trắc môi trường tự nhiên của bốn viện chuyên ngành Sở Y tế phối hợp tìm hiểu địa điểm xẩy ra sự cố, vấn đáp sâu. Kết quả mang lại nhìn thấy, vạc thải bình quân 1,7 kilogam / giường bệnh / đến ngày, vào ấy CTR nguy cơ tiềm ẩn 0,24 kilogam / giường bệnh / đúng ngày. Bệnh viện con đường Trung ương phân phát thải phổ biến rộng so sánh có đường tỉnh giấc, không nhìn thấy độc lạ phạt thải thân Bệnh viện đa khoa & chuyên nghành, phân phát thải cải thiện đột phá sống Bệnh viện thu dung chữa trị người mắc bệnh Covid-19. kết luận được xem là vạc thải CTRYT bình quân 1,74 kilogam / giường bệnh / vào ngày, vào ấy 85,56 % được xem là chất thải thường thì, 13,63 % chất thải truyền nhiễm, 0,81 % chất thải nguy cơ tiềm ẩn khác nhau, rủi ro tiềm ẩn cải thiện phạt thải đột phá giả dụ Bệnh viện thu dung chữa trị người bệnh Covid-19 .

Từ khóa: Chất thải rắn y tế, bệnh viện hạng 1, phát thải trung bình ngày. Nhận bài: 21/6/2021; Sửa chữa: 25/6/2021; Duyệt đăng: 27/6/2021.

1. Đặt vấn đề

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới, quản lý tốt chất thải y tế (CTYT) góp phần giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và môi trường, là giảm chi phí trong quản lý, xử lý CTYT [2].

Lúc bấy giờ, trên những khám đa khoa sẽ thực thi Việc đo lường và tính toán nảy sinh CTYT trải qua những đơn vị chức năng quan trắc thiên nhiên và môi trường ( QTMT ) mang đầy đủ tính năng đi theo chu kỳ dãy năm. Để dữ thế chủ động BVMT trên những cơ sở y tế có lợi rộng, phải bắt buộc sở hữu những số liệu quan trắc CTYT liên tục & đc update liên tiếp, khám đa khoa cần dữ thế chủ động vào hoạt động giải trí BVMT .
Trong bệnh dịch lây lan Covid-19, yếu tố phân phát thải CTYT kể chung & CTYT nguy cơ tiềm ẩn kể riêng đang được được xem là thử thách từ bỏ khâu nhặt nhạnh phân chia đến phân hủy bảo đảm an toàn. Do dịch bệnh lây lan, khối lượng CTYT nguy cơ tiềm ẩn cải thiện lên đáng chú ý, đi qua chào làng của những cơ sở y tế trên khu phố Vũ Hán vào lần nở rộ căn bệnh tiên phong, đi qua cảnh báo nhắc nhở của những khám đa khoa trên Ấn Độ vào vụ nở rộ bệnh dịch Covid-19 năm 2021 mang lại nhìn thấy, gánh nặng trĩu CTYT nguy cơ tiềm ẩn cải thiện lên phổ biến dịp, thế nên yên cầu sự phân phối nhằm quản trị CTYT nguy cơ tiềm ẩn cực kỳ găng tay [ 7 ]. dị thường, bởi buộc phải tách biệt đa dạng con người lây nhiễm, nghi lây lan vi rus trên những trung tâm tập trung chuyên sâu mà vẫn trên những hộ mái ấm gia đình, buộc phải vấn đề quản trị CTYT tương quan đến căn bệnh Covid-19 tinh vi, buộc phải mang bí quyết đi tới hài hòa và hợp lý & thực tế .

2. Phương pháp

2.1. Đối tượng, thời gian nghiên cứu

    Đối tượng: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 tuyến Trung ương và tuyến tỉnh tại một số địa phương đại diện.

Thời gian : 2020 – 2021

2.2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu

    Nghiên cứu cắt ngang, với phương pháp mô tả và phân tích cơ sở dữ liệu thứ cấp, phương pháp phỏng vấn sâu một số Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Cỡ kiểu & giải pháp mua kiểu nghiên cứu và điều tra ; Mẫu nghiên cứu và điều tra bao gồm 92 cơ sở y tế hạng một bao gồm : 34 BV hạng một đường Trung ương & 58 BV hạng một con đường thức giấc .
Các chỉ số bao gồm :
Khối lượng chất thải rắn ( CTR ) y tế nảy sinh trên những khám đa khoa ( kilogam / giường bệnh / Trong ngày ) .
Tỷ lệ những kiểu CTR y tế nảy sinh bình quân ( kilogam / đến ngày ) .
Khối lượng CTR y tế nảy sinh đi theo tuyến đường cơ sở y tế ( kilogam / giường bệnh đúng ngày ) .
Khối lượng CTR y tế nảy sinh đi theo mô hình cơ sở y tế ( kilogam / giường bệnh Trong ngày ) .
Phương pháp tích lũy số liệu : Truy cập đại lý tài liệu về công tác làm việc quản trị thiên nhiên và môi trường của Viện Sức khỏe công việc và nghề nghiệp & thiên nhiên và môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Viện VSDT Tây Nguyên & Viện YTCC HCM. Các tài liệu nào là đc chuyển về Cục Quản lý thiên nhiên và môi trường Y tế – Sở Y tế ; content số liệu điều tra và nghiên cứu đc trích xuất trong “ Phiếu tổ hợp thông báo quản trị thiên nhiên và môi trường khám đa khoa ” & mã hóa những thông báo đi theo mỗi cơ sở y tế bên dưới sự tính toán của cán bộ quản trị các đại lý tài liệu của Cục Quản lý môi trường tự nhiên Y tế – Sở Y tế .
Phương pháp xử lý số liệu : Số liệu đc nhập trong ứng dụng Microsoft Excel 2007 & nghiên cứu và phân tích ứng dụng SPSS 20.0 .

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Thực trạng phạt thải CTR y tế

Bảng 1. Khối lượng CTR y tế phát sinh tại các Bệnh viện (n = 92)

Đơn vị : kilogam / giường bệnh / đúng ngày

Loại chất thải

X ± SD

Trung vị (Q1 -Q3)

Min – Max

CTYT thường thì 1,53 ± 0,83 1,35 ( 0,95 – 1,93 ) 0,43 – 4,64
CTYT truyền nhiễm 0,22 ± 0,15 0,21 ( 0,15 – 0,28 ) 0,01 – 1,12
CTNH ko truyền nhiễm 0,02 ± 0,04 0,004 ( 0,001 – 0,013 )

0,0 – 0,38

Tổng 1,77 ± 0,90 1,586 ( 1,157 – 2,135 ) 0,53 – 5,17

Bảng 2. Tổng khối lượng CTR y tế phát sinh trung bình ngày (n = 92)

Đơn vị : kilogam / đúng ngày

Loại CTRYT

Tuyến TW (n = 34)

Tuyến tỉnh

(n = 58)

Chung

CTYT thường thì 49591 50860 100451
CTYT nhiễm 8323,3 7673,81 15997,11
CTNH ko nhiễm 537,11 418,46 955,57
Tổng 58451,41 58952,27 117403,68

Tổng lượng CTYT nảy sinh trên mọi Bệnh viện bình quân được xem là 1,77 ± 0,90 kilogam / giường bệnh / Trong ngày, vào đấy khối lượng CTYT thường thì cướp tỷ lệ tăng cao hàng đầu ( 1,53 ± 0,83 kilogam / giường bệnh / đúng ngày ), tiếp tới được xem là CTNH nhiễm ( 0,22 ± 0,15 kilogam / giường bệnh / vào ngày ), rẻ hàng đầu được xem là CTNH ko lây truyền ( 0,02 ± 0,04 kilogam / nệm / vào ngày ) .
Tổng lượng CTYT phát thải bình quân được xem là 117403,68 kilogam / Trong ngày, vào ấy gồm có 100451 kilogam CTYT thường thì, 955,57 kilogam CTYT nguy cơ tiềm ẩn ko truyền nhiễm & 15997,11 kilogam CTYT nguy cơ tiềm ẩn nhiễm .
Trong lượng những phong cách CTYT nảy sinh trên những Bệnh viện, CTYT thường thì giật tỷ suất tăng cao hàng đầu ( 85,56 % ). Tiếp theo, CTNH ko lây lan của những Bệnh viện cướp 13,63 %, CTNH lan truyền giật 0,81 % ( Bảng ba ) .

Bảng 3. Khối lượng CTYT phát sinh theo tuyến Bệnh viện

Đơn vị : kilogam / giường bệnh / vào ngày

Loại CTYT

Trung vị (Q1 – Q3)

X ± SD

P

(Kiểm định Mann-Whitney U)

Tuyến trung ương (n = 34)

Tuyến tỉnh (n = 58)

Thường thì 1,55 ( 0,99 – 2,33 )
1,74 ± 0,91
1,28 ( 0,87 – 1,67 )
1,41 ± 0,76
0,083
Nguy hại lây truyền 0,21 ( 0,09 – 0,29 )
0,24 ± 0,22
0,20 ( 0,16 – 0,26 )
0,21 ± 0,09
0,984
Nguy hại ko truyền nhiễm 0,002 ( 0,001 – 0,004 )
0,02 ± 0,06
0,007 ( 0,002 – 0,021 )
0,01 ± 0,017
0,001
Tổng 1,71 ( 1,36 – 2,49 )
2,00 ± 1,03
1,53 ( 1,12 – 1,96 )
1,63 ± 0,79
0,074

Lượng CTYT bình quân sống Bệnh viện tuyến đường Trung ương được xem là 2,00 ± 1,03 kilogam / giường bệnh / đúng ngày, tăng cao rộng bình quân sống Bệnh viện đường tỉnh giấc ( 1,63 ± 0,79 ). Tuy nhiên, sự độc lạ nà ko mang chân thành và ý nghĩa hoạch toán ( p > 0,05 ) ( Bảng bốn ) .
Trung bình khối lượng CTYT nảy sinh trường đoản cú những Bệnh viện chuyên nghành được xem là 1,79 ± 1,01 kilogam / giường bệnh / vào ngày tăng cao rộng ko với ý nghĩa sâu sắc hoạch toán ( p > 0,05 ) so sánh sở hữu những Bệnh viện đa khoa ( 1,76 ± 0,86 kilogam / giường bệnh / đến ngày ) .
Về khối lượng CTNH lan truyền nảy sinh bình quân của Bệnh viện đa khoa được xem là 0,25 ± 0,16 kilogam / giường bệnh / vào ngày, tăng cao rộng với chân thành và ý nghĩa hoạch toán ( p < 0,05 ) so sánh có team Bệnh viện chuyên nghành ( 0,16 ± 0,11 kilogam / giường bệnh / Trong ngày ) .

Bảng 4. Khối lượng CTYT phát sinh theo loại Bệnh viện chuyên khoa và Bệnh viện đa khoa

Đơn vị : kilogam / giường bệnh / đến ngày

Loại CTYT

Trung vị (Q1 – Q3)

X ± SD

P

(Kiểm định Mann-Whitney U)

Tuyến trung ương (n = 34)

Tuyến tỉnh (n = 58)

Thường thì 1,39 ( 0,73 – 2,15 )
1,61 ± 1,00
1,33 ( 1,02 – 1,71 )
1,50 ± 0,76
> 0,05
Nguy hại lây lan 0,17 ( 0,08 – 0,27 )
0,16 ± 0,11
0,22 ( 0,17 – 0,29 )
0,25 ± 0,16
< 0,05
Nguy hại ko truyền nhiễm 0,0025 ( 0,0014 – 0,02 )
0,03 ± 0,07
0,0046 ( 0,0016 – 0,0132 )
0,01 ± 0,02
> 0,05
Tổng 1,66 ( 0,92 – 2,36 )
1,79 ± 1,01
1,57 ( 1,18 – 2,03 )
1,76 ± 0,86
> 0,05

Không với sự độc lạ mang ý nghĩa sâu sắc hoạch toán về trọng lượng CTYT thường thì & cân nặng CTNH ko lây lan nảy sinh bình quân đi theo giường bệnh vào vào ngày thân những Bệnh viện đa khoa & Bệnh viện chuyên nghành ( p > 0,05 ) ( Bảng 5 ) .
Đối với CTYT nguy cơ tiềm ẩn lây lan, với 38,0 % Bệnh viện mướn xử lý ; 50 % Bệnh viện tích hợp phương pháp mướn xử lý & xử lý bởi lò đốt của Bệnh viện ; 12,0 % Bệnh viện tích hợp mướn xử lý & xử lý bởi lò hấp. Có sự khác nhau nhau mang ý nghĩa sâu sắc hoạch toán về phương pháp xử lý CTYT nguy cơ tiềm ẩn lây truyền thân team Bệnh viện tuyến đường Trung ương & đội Bệnh viện tuyến đường tỉnh giấc ( p < 0,001 ) : hầu hết những Bệnh viện Trung ương mướn xử lý ( 76,5 % ), vẫn còn Bệnh viện đường tỉnh giấc sở hữu lò đốt nhằm xử lý & tích hợp mướn xử lý ( 75,9 % ) . Đối với chất thải hóa chất, 52,9 % Bệnh viện đường Trung ương & 41,4 % Bệnh viện tuyến đường tỉnh giấc mướn đơn vị chức năng xử lý. Các Bệnh viện vẫn lại mua phương pháp xử lý được xem là mang lại căn nhà phân phối. Không sở hữu sự khác biệt nhau với chân thành và ý nghĩa hoạch toán ( p > 0,05 ) về những phương pháp xử lý CTYT hóa học trên những Bệnh viện .
Đối với CTYT nguy cơ tiềm ẩn không giống nhau, 100 % Bệnh viện mướn xử lý. Có 95,7 % những Bệnh viện mướn xử lý CTYT thường thì. Không với sự độc lạ về tỷ suất nào thân nhị tuyến đường Bệnh viện ( Bảng 6 ) .
Trong tổng cộng 92 Bệnh viện, mang 51 Bệnh viện mang lò đốt CTYT, vào đấy 3,9 % Bệnh viện đạt tổng thể những tiêu chuẩn nhìn nhận về lò đốt CTYT đi theo QCVN 02 : 2012 / BTNMT. Xét bên trên mỗi tiêu chuẩn, sở hữu 98 % Bệnh viện đạt tiêu chuẩn về khối lượng oxy dư, 96,1 % Bệnh viện đạt tiêu chuẩn về thời hạn lưu giữ cháy khét vào chốn đốt trang bị cấp cho, 92,2 % Bệnh viện mang mạng lưới hệ thống xử lý hơi thải lò đốt, 84,3 % Bệnh viện đạt tiêu chuẩn về độ ẩm chốn đốt sơ cấp. Tỷ lệ Bệnh viện sở hữu lò đốt đạt những tiêu chuẩn về độ ẩm chốn đốt trang bị cung cấp, độ ẩm phía bên cạnh vỏ ngoài lò, độ ẩm hơi thải ra thiên nhiên và môi trường tuần tự được xem là 56,9 %, 51,0 %, 29,4 % & 23,5 % ( Bảng 7 ) .
Trong 51 Bệnh viện với lò đốt CTYT, sở hữu 80,4 % Bệnh viện sở hữu tiến trình chỉ dẫn quản lý và vận hành lò đốt, 84,4 % Bệnh viện với phân định tro xỉ đi theo pháp luật trên QCVN 07 : 2009 / BTNMT. Tỷ lệ Bệnh viện mang lò đốt mang thực trạng quản lý và vận hành có lợi & tiếp tục bảo trì đạt tương xứng 47,1 % & 58,8 %. Có 39,2 % Bệnh viện mang chiến lược đối phó trường hợp hi hữu & chỉ 2 % Bệnh viện mang xử lý thải nước nảy sinh tự lò đốt. Tỷ lệ Bệnh viện với hiệu quả quan trắc hơi thải lò đốt CTRYT đạt QCVN 02 : 2012 / BTNMT chỉ cướp 3,9 % ( Bảng tám ) .
Trong 92 Bệnh viện sở hữu 11 Bệnh viện sở hữu lò hấp CTYT. Tỷ lệ đạt toàn bộ những tiêu chuẩn tương quan tới quản trị, sài lò hấp trên Bệnh viện được xem là 36,4 %. Cụ thể, 100 % Bệnh viện mang quá trình chỉ dẫn quản lý và vận hành lò hấp, 81,8 % Bệnh viện mang xử lý thải nước nảy sinh, 72,7 % Bệnh viện sở hữu thực trạng quản lý và vận hành lò hấp có lợi. Tỷ lệ Bệnh viện mang bảo trì liên tục lò hấp đạt 54,5 %, 36,4 % Bệnh viện mang chiến lược đối phó trường hợp bất ngờ, nhìn nhận hiệu suất cao bất hoạt những con vi khuẩn mang gia tốc nhìn nhận đi theo pháp luật trên QCVN 55 : 2013 / BTNMT .

3.2. Dịch Covid-19 và vấn đề CTYT nguy hại

    Dịch Covid-19 đã để lại cho Trung Quốc lượng lớn CTYT. Hơn 20 thành phố tăng cường xử lý rác thải. Vũ Hán, trung tâm của dịch, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đang phát thải trên 240 tấn rác y tế mỗi ngày buộc chính quyền phải triển khai các cơ sở xử lý di động (South China Morning Post, 12/3/2020).

Theo Cơ sở Khoa học và Môi trường ( CSE ), Ấn Độ sẽ tận mắt chứng kiến sự ngày càng tăng đáng chú ý CTR nguy cơ tiềm ẩn tự những Bệnh viện bởi vì tương quan tới Covid-19 vào mon bốn – 5/2021 ( India Today 12/6/2021 ) .
Báo cáo chào làng sắp phía trên của Ấn Độ đến nhìn thấy, sự ngày càng tăng đáng chú ý vào vấn đề nảy sinh chất thải y sinh tương quan tới Covid-19 vào lần nở rộ đợt đồ vật nhì, ” Ấn Độ phạt thải 139 tấn chất thải Bệnh viện tương quan tới Covid-19 mọi vào ngày trong mon 4/2021, lúc vương quốc nào là nên tranh đấu có làn sóng đồ vật 2 của dịch Covid-19 & số lượng nè trong mon 5/2021, sẽ cải thiện lên đến 203 tấn mọi vào ngày, tương tự cải thiện 46 % ” .
Đối với Nước Ta, đi qua những dịp căn bệnh nở rộ căn bệnh Covid-19 trường đoản cú năm 2020 – 2021, không sở hữu hoạch toán xuất xắc tìm hiểu đáng tin cậy như thế nào đến rõ được nút vạc thải CTR y tế nguy cơ tiềm ẩn đổi khác. Nhưng mang câu hỏi ngày càng tăng đáng chú ý những đẳng cấp vật liệu tiêu tốn dùng 1 đợt đến chữa trị người mắc bệnh Covid-19, đến rước kiểu xét nghiệm gạn lọc, mang đến những Quanh Vùng tách biệt tập trung chuyên sâu … thì khối lượng CTYT nguy cơ tiềm ẩn cải thiện lên Khủng .
Chưa mang đo lường và thống kê đúng mực về tổng lượng CTYT bên trên toàn thế giới trường đoản cú lúc COVID-19 biến thành đại dịch, mà lại thông báo từ bỏ những vương quốc & chốn chủ quyền lãnh thổ mang lại nhìn thấy sự ngày càng tăng choáng váng so sánh mang trước đấy. Theo tờ The Verge, chỉ tính riêng rẽ trên Vũ Hán, khối lượng rác thải y tế trên những cơ sở y tế sẽ cải thiện kíp 6 dịp so sánh sở hữu trước lúc khủng hoảng cục bộ xảy ra, ước lượng mọi Trong ngày sở hữu đến 240 tấn rác rến .

4. Bàn luận

    Kết quả quan trắc môi trường tại 92 Bệnh viện hạng 1 tuyến Trung ương và tuyến tỉnh cho thấy, lượng CTYT phát sinh theo kg/giường bệnh/ngày trung bình là 1,77±0,90 kg/giường bệnh/ngày, trong đó 0,22 ± 0,15 kg/giường bệnh/ngày là CTYT lây nhiễm. Tỷ lệ này cao hơn so với nghiên cứu trên 7 Bệnh viện huyện của TP. Hải Phòng năm 2015 với lượng chất thải phát sinh là 1,02 kg/giường bệnh/ ngày, chất thải lây nhiễm là 0,99. Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi thấp hơn lượng chất thải tại Pakistan với 2,07 kg/giường bệnh/ngày (khoảng từ 1,28-3,47) [10]. Kết quả thấp hơn so với nghiên cứu của Eker

H. H. & tập sự ( 2011 ) điều tra và nghiên cứu bên trên 357 cửa hàng y tế trên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ mang lại nhìn thấy, khối lượng CTR hoạt động và sinh hoạt so với trung tâm nội trú được xem là 4,23 ± 9,98 kilogam / giường bệnh / đúng ngày, trung tâm ngoại trú được xem là 3,62 ± 33,19 kilogam / giường bệnh / đúng ngày. Tuy vậy, khối lượng CTRYT nguy cơ tiềm ẩn trung tâm nội trú được xem là 0,168 ± 0,649 kilogam / mọi người / Trong ngày, ngoại trú được xem là 0,018 ± 0,062 kilogam / thế giới / đến ngày .
Nghiên cứu nà mang đến nhìn thấy, mang sự độc lạ sở hữu ý nghĩa sâu sắc hoạch toán khối lượng một số ít giao diện chất thải đi theo những tuyến đường, đi theo những tuyến đường cơ sở y tế đa khoa & chuyên nghành, đi theo mô hình cơ sở y tế. Trong ấy, khối lượng chất thải kể chung tuyến đường tỉnh giấc tăng cao rộng con đường Trung ương ; mặc dù vậy, mang chất thải lây lan thì tuyến đường Trung ương tăng cao hàng đầu, tiếp tới con đường thức giấc & con đường thị xã. Kết quả nghiên cứu và điều tra tựa như có số liệu tổ hợp của WHO trên Nam Phi, vào đấy Bệnh viện tuyến đường Trung ương được xem là 1,24 kilogam / giường bệnh / đúng ngày, đường thức giấc 1,53 kilogam / giường bệnh / đúng ngày ; Bệnh viện Quanh Vùng 1,05 kilogam / giường bệnh / vào ngày ; Bệnh viện thị xã 0,65 kilogam / giường bệnh / Trong ngày .
Điều này, sống mọi khám đa khoa kì cục nhau mang khối lượng chất thải & phần tử CTR nảy sinh được xem là dị kì nhau, vì thế vấn đề góp vốn đầu tư công nghệ tiên tiến cũng cũng như thực hành thực tế lượm lặt, xử lý chất thải được xem là khác lại nhau. Tuy nhiên, cũng nên quan tâm rằng khối lượng chất thải & phần tử chất thải không riêng gì phụ thuộc vào trong mô hình, mô hình, chuyên dịch vụ xét nghiệm, trị dịch mà vẫn nhờ vào trong thực hành thực tế của cán bộ y tế & mọi bệnh nhân .
Kết quả tìm hiểu của điều tra và nghiên cứu nè chỉ ra rằng, phần đông những cơ sở y tế ( 95,7 % ) phần đa mướn xử lý CTR thường thì, vẫn lại tỷ suất nhỏ dại cơ sở y tế vận dụng giải pháp chôn che CTR gần trên công viên xanh cửa hàng. Kết quả nà cũng tương đương mang điều tra và nghiên cứu của người sáng tác Đặng Ngọc Chánh & tập sự trên 30 khám đa khoa Khu Vực miền Nam năm năm ngoái ( 94 % khám đa khoa với HĐ xử lý chất thải hoạt động và sinh hoạt có đơn vị chức năng với giấy tờ ) .
Đối với chất thải nguy cơ tiềm ẩn mang rủi ro tiềm ẩn lây lan, giải pháp vừa mướn xử lý & vận dụng lò đốt trên những khám đa khoa cướp đa phần ( 88 % ). Các cơ sở y tế vẫn lại mướn xử lý & lò hấp ( 12 % ). Riêng so với CTYT hóa học, 45,7 % đc mướn xử lý & 54,3 % vẫn lại tiếp tục mang lại căn nhà phân phối xử lý. Các CTYT nguy cơ tiềm ẩn dị kì ( chất thải phóng xạ, bình ga, bình hơi dung … ) đc mướn xử lý sống toàn bộ những cơ sở y tế điều tra ( 100 % ). Tỷ lệ Bệnh viện mang sài lò đốt nhằm xử lý CTYT vào nghiên cứu và điều tra nào là quá cao rộng nghiên cứu và điều tra của Phạm Minh Khuê, Phạm Đức Khiêm trên Bệnh viện con đường thị xã Hải Phòng Đất Cảng năm năm ngoái, sở hữu 14,3 % .

Bảng 5. Các phương thức xử lý CTYT tại các Bệnh viện

Loại chất thải

Phương thức xử lý

Trung ương (n=34)

Tuyến tỉnh (n=58)

Chung (n = 92)

P

SL

%

SL

%

SL

%

CTYT thường thì Thuê xử lý 34 100 55 94,8 89 96,7 > 0,05 *
Chôn tủ trên Bệnh viện 0 0 tam 5,2 một 3,3
CTYT nguy cơ tiềm ẩn nhiễm Thuê xử lý 26 76,5 9 15,5 35 38,0 < 0,001 *
Thuê xử lý & Lò đốt 2 5,9 44 75,9 46 50,0
Thuê xử lý & Lò hấp 6 17,6 5 8,6 11 12,0
CTRYT hóa học Thuê xử lý 18 52,9 24 41,4 42 45,7 > 0,05 * *
Trả lại căn nhà cung ứng 16 47,1 34 58,6 50 54,3
CTRYT nguy cơ tiềm ẩn đặc biệt Thuê xử lý 34 100 58 100 92,0 100
Lưu trữ trên Bệnh viện 0 0,0 0 0,0 0 0,0

* Fisher Exact kiểm tra
* * Pearson Chi-Square

Bảng 6. Tỷ lệ lò đốt đạt tiêu chí đánh giá tại các Bệnh viện (n=51)

Tiêu chí đánh giá

SL

Tỷ lệ

%

Số Bệnh viện sở hữu lò đốt 51 100
Nhiệt độ chốn đốt sơ cấp ( ³ 650 oC ) 43 84,3
Nhiệt độ chốn đốt vật dụng cấp cho ( ³ 1050 oC ) 29 56,9
Thời gian lưu giữ cháy khét vào chốn đốt đồ vật cấp cho ( ³ 2 giây ) 49 96,1
Lượng oxy dư ( đo trên nơi rước kiểu ) ( 6-12 % ) 50 98,0
Nhiệt độ phía ngoại trừ vỏ ngoài lò ( hay lớp chắn tách biệt nhiệt độ ) ( ≤ 60 oC ) 26 51,0
Nhiệt độ hơi thải ra thiên nhiên và môi trường ( đo trên nơi rước kiểu ) ( ≤ 180 oC ) 15 29,4
Chiều tăng cao ống xả khói ( ³ 20 m ) 12 23,5
Có mạng lưới hệ thống xử lý hơi thải 47 92,2
Đạt toàn bộ những tiêu chuẩn 2 3,9

Bảng 7. Thực trạng quản lý, sử dụng lò đốt tại Bệnh viện (n=51)

Tiêu chí đánh giá

Số lượng

Tỷ lệ

%

Vận hành có lợi 24 47,1
Bảo dưỡng liên tục 30 58,8
Có tiến trình chỉ dẫn quản lý và vận hành 41 80,4
Có chiến lược đối phó trường hợp bất ngờ trăng tròn 39,2
Có xử lý thoát nước nảy sinh một 2,0
Có phân định tro xỉ đi theo pháp luật trên QCVN 07 : 2009 / BTNMT 43 84,3
Thông số quan trắc hơi thải lò đốt đạt QCVN 02 : 2012 / BTNMT 2 3,9
Số Bệnh viện sở hữu lò đốt 51 100

5. Kết luận

    Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc khám chữa bệnh, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm tại các cơ sở tập trung, khuynh hướng áp dụng hình thức cách ly tại hộ gia đình sẽ tiếp tục dẫn đến việc gia tăng một số lượng lớn CTYT nguy hại, cần được đánh giá chính xác, quản lý chặt chẽ và xử lý có hiệu quả.

Phạm Ngọc Châu 

Học viện Quân y

Đàm Thương Thương 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và công việc & môi trường tự nhiên, Sở Y tế
( Nguồn : Bài đăng bên trên Tạp chí Môi trường, khoản Chuyên đề Tiếng Việt II / 2021 )

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Sở Y tế. Điểm tin y tế vào ngày 15/12/2017 .

  2. Chartier Y et al. Safe management of wastes from health – care activities. World Health Organization. 2014 .

  3. Tạp chí Môi trường. Các khám đa khoa triển khai phân chia rác thải trên Power nguồn 2019 .

  4. Sở Y tế. Sổ tay chỉ dẫn quản trị chất thải y tế vào cơ sở y tế. Nhà xuất bản Y học TP.HN. 2015 .

  5. Komilis D., Fouki A. and Papadopoulos D. ( 2012 ). Hazardous medical waste generation rates of different

    categories of health-care facilities. Waste Manag, 32(7): 1434-41.

  6. Sanida G., Karagiannidis A., Mavidou F., et al. ( 2010 ). Assessing generated quantities of infectious medical wastes : a case study for a health region administration in Central Macedonia, Greece. Waste Manag, 30 ( tam ) : 532 – tám .

  7. South China Morning Post, 12/3/2020, Mountain of hospital waste in Wuhan in Covid-19 2020 .

  8. India today, 12/6/2021. 46% increase in Covid biomedical waste in April-May, says report.

THE STATUS OF EMISSIONS OF MEDICAL SOLID WASTE OF HOSPITALS AND CHALLENGES IN THE PREVENTION OF COVID-19

Pham Ngoc Chau – Military Academy of Medicine

Dam Thuong Thuong – Institute of Occupational Health and Evironmetal Hygiene

ABSTRACT

    The study aims to describe the current situation of medical solid waste emissions from first-class hospitals as scientific evidence for appropriate management of medical waste from hospital therapy activities. Methods: cross-sectional study design, subjects were 34 central level 1 hospitals and 58 grade 1 provincial hospitals. Collecting secondary data through environmental monitoring results of 4 MOH specialized institutes combined with field investigation and in-depth interviews. Results: Average emission 1.7 kg/GB/day, of which hazardous waste is 0.24 kg/GB/day. Central hospitals emit more emissions than provincial hospitals, there is no difference in emissions between general and specialized hospitals, emissions spike in hospitals that treat Covid-19 patients. Conclusion: The average MSW emission is 1.74 kg/GB/day, of which 85.56% is common waste, 13.63% infectious waste, 0.81% other hazardous waste, risk sudden increase in emissions if the hospital accepts treatment for Covid-19 patients.

Key word: Medical solid waste, grade 1 hospital, average daily emission.

See also  Miami Slip & Fall Lawyer

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *